Proposta veïnal sobre l’antiga Henkel

1. Antecedents.

D’ençà de l’any 2014, que les veïnes han lluitat per tal de recuperar l’edifici de l’antiga Henkel sense cap resposta positiva per part del Districte i de l’Ajuntament.

L’edifici adquirit per l’empresa especuladora Meridia Capital –al capdavant de la qual està el Javier Faus- ha elaborat un projecte de construcció d’un hotel de 4 estrelles amb 182 habitacions (364 places), un bloc plurifamiliar de 33 habitatges, 6 habitatges unifamiliars i 118 places de pàrquing.

El projecte de l’hotel estava afectat per la moratòria de construcció d’hotels de la ciutat i el silenci de l’Ajuntament, durant el període de la moratòria, el va tornar a habilitar.

2. Consideracions.

Trobem inadmissible que les institucions de la ciutat (Districte i Ajuntament) permetin que empreses especuladores es continuïn enriquint, quan les veïnes estan instal·lades en la precarietat i quan la manca d’equipaments públics i d’habitatge social és una evidència que es mostra amb crueltat diàriament.

Més greu és, encara, que l’enriquiment d’aquestes empreses es basi en:

  • l’atractiu turístic que normalment és patrimoni comú i que els beneficis que se’n derivin haurien de pal·liar els efectes negatius del turisme, reparant el mal causat directament al veïnat,
  • l’expulsió de les veïnes (sobretot dels col·lectius més vulnerables: gent gran, joves, dones, aturats, treballadors precaris, …) de casa seva per l’encariment dels preus de l’habitatge,
  • l’expulsió del petit comerç de proximitat i del comerç tradicional, substituït pel comerç de marca i de souvenirs,
  • l’encariment de la vida, per l’augment de preus dels serveis,
  • l’explotació de les treballadores de l’hoteleria, condemnades a contractes vergonyants amb sous miserables i jornades de treball extenses i irracionals.

Tanmateix, considerem inadmissible que amb les condicions econòmiques i socials actuals de la ciutat, la manca de serveis públics, la manca d’habitatge social … es concebi un projecte destinat a empitjorar les condicions de vida de les veïnes, insostenible en tots els sentits (des de la perspectiva social i medi ambiental, …).

3. Propostes.

– Conservar l’edifici de l’antiga Henkel (13.000 m2 construïts sobre rasant i 3.000 m2 sota rasant) que està en bones condicions i es pot procedir a la seva rehabilitació. És una despesa econòmica, social i medi ambiental, fora de tota lògica enderrocar i tornar a construir.

– Conservar l’espai verd de l’interior de l’illa, obrint-lo al veïnat i configurant amb altres espais verds del barri, una proposta d’esbarjo públic. El barri disposa de pocs espais verds públics i no es pot renunciar a cap.

– Procedir a obrir un procés de debat participatiu que culmini en una consulta popular i vinculant, entre les veïnes dels barris de Camp d’en Grassot i Sagrada Família, per tal de què decideixin els usos que ha de tenir l’edifici.

– En aquest procés de debat, defensarem la dedicació de la totalitat de l’edifici a serveis al veïnat de gestió pública directa, entre els quals donat el dèficit d’habitatge social del Districte, en proposarem la seva construcció, així com la d’equipaments per la gent gran i el jovent, etc.

 

Gràcia on Vas

Moviment Popular de Gràcia

CUP Dreta de l’Eixample – Sagrada Família

CUP Gràcia